fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

LỚP LÁ: Vẽ - Cắt - Dán